PRISPEVKI

Vključenost v ukrepe PRP

Naziv aktivnosti:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.


OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.


OPERACIJA VODNI VIRI

Operacija »Vodni viri« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda. Namenjena je ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov, prispeva pa tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal.Naziv aktivnosti:

Podpora iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Niko Mulec je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2010. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).


POVZETEK:

Niko Mulec je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta  2025 .


GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel Niko , je usmerjena v poljedelsko proizvodnjo, vključen pa je tudi v kmetijsko okoljske ukrepe KOPOP. Na kmetiji ima registrirano dopolnilno dejavnost – prodaja bučnega olja. Mladi prevzemnik si bo prizadeval še naprej širiti kmetijo v proizvodni smeri.


CILJI:

Sofinanciranje mejnikov in razvojnih ciljev:

Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme , nakup informacijsko – komunikacijske tehnologije za potrebe kmetijskega gospodarstva in vključitev v pod ukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.


PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.

– Višji prihodek in dohodek na kmetiji.